موکت Trusted Guide

مشخصات کاتالوگ

نقوش هندسی با الهام از معماری مدرن.

بافت های Art Exposure بافت های ظریف ،ارگانیک, خطی و هندسی و طراحی های

انتزاعی، پاسخی است برای بیشتر طراحی های مورد نیاز شما.

 

ویژگی ها

Construction: Tufted 1/12″ gauge loop

Pile fibre composition: 100% Colorstrand® Premium Nylon

            (40% recycled content)

            100% solution dyed Pa6

Secondary backing: EcoFlexTM Statera (modified bitumen,

      70% recycled content)

Total weight: 4150 g/m²

Pile weight: 600 g/m²

Surface pile weight: 365 g/m²

Total thickness: 7 mm

Surface pile thickness: 3,3 mm

Surface pile density: 0,111 g/cm³

Number of tufts: 235.200/m²

Wear classification: EN 1307, 33 / LC1

Castor chair suitability: EN 985, A: intensive use

Fire classification: EN 13501-1, Bfl-s1

Dimensional stability: EN 986, ≥ 0.2%

Colour fastness to light: EN ISO 105-B02, ≥ 7

Rubbing fastness: EN ISO 105-X12, ≥ 4

Colour fastness to water: EN ISO 105-E01, ≥ 4

Thermal resistance: ISO 8302, 0,076 m².K/W

Sound absorption: EN ISO 10140-3, 0,15 αw

                                           Hz 125 250 500 1000 2000 4000

                          αw 0.05 0.03 0.03 0.16 0.26 0.34

Impact sound reduction: ISO 6356, ΔLw = 25 dB

Permanent antistatic: ISO/DIS 10965, ≤ 2 kV

Transversal resistance: ≤ 109 Ohm

Number of colours: 6

Size & Packaging: 50 x 50 cm (19,68″ x 19,68″)

   5 m²/box – 24 boxes/pallet

GUT-Prodis Number: 1F0B31A

دکمه بازگشت به بالا
بستن