موکت Creative Spark

مشخصات کاتالوگ

در دنیایی که به طور فزاینده ای گسترش می یابد، هنر مردم را دوباره به هم

وصل می کند، به عنوان یک زبان جهانی و عامل تغییر.

هنر برای الهام بخشیدن، التیام بخشیدن و اتحاد مداخله می کند. 

مجموعه هنری IVC این قدرت را با سه خط متنوع جشن می گیرد 

تداخل با هنر ،قرار گرفتن در معرض هنر و سبک هنری.

تداخل با هنر:

الگوها، بافت ها و رنگها از هنر مداخله نشات گرفته شده اند.

 

ویژگی ها

Construction: Tufted 1/10″ gauge loop

Pile fibre composition: 100% Colorstrand® Premium Nylon

            (40% recycled content)

            100% solution dyed Pa6

Secondary backing: EcoFlex™Statera (modified bitumen,

      70% recycled content)

Total weight: 4100 g/m²

Pile weight: 540 g/m²

Surface pile weight: 370 g/m²

Total thickness: 6.2 mm

Surface pile thickness: 3,1 mm

Surface pile density: 0,119 g/cm³

Number of tufts: 196.000/m²

Wear classification: EN 1307, 33 / LC1

Castor chair suitability: EN 985, A: intensive use

Fire classification: EN 13501-1, Bfl-s1

Dimensional stability: EN 986, ≥ 0.2%

Colour fastness to light: EN ISO 105-B02, ≥ 7

Rubbing fastness: EN ISO 105-X12, ≥ 4

Colour fastness to water: EN ISO 105-E01, ≥ 4

Thermal resistance: ISO 8302, 0,064 m².K/W

Sound absorption: EN ISO 10140-3, 0,10 αw

                                           Hz 125 250 500 1000 2000 4000

                          αw 0.01 0.03 0.05 0.13 0.29 0.33

Impact sound reduction: ISO 6356, ΔLw = 25 dB

Permanent antistatic: ISO/DIS 10965, ≤ 2 kV

Transversal resistance: ≤ 10⁹ Ohm

Number of colours: 6

Size & Packaging: 50 x 50 cm (19,68″ x 19,68″)

   5 m²/box – 24 boxes/pallet

GUT-Prodis Number: 3AA1D4DF

دکمه بازگشت به بالا
بستن